Statuten T.C. Finlandia

STATUTENWIJZIGING TENNISCLUB FINLANDIA VZW CONFORM WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) in werking sinds 1/5/2019

DEEL I – NAAM EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Artikel 1 – Naam

De vereniging draagt de naam  ‘Tennisclub Finlandia vzw”; afgekort ‘TC Finlandia’.

 

Artikel 2 – Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

 

Artikel 3 – Zetel

De statutaire zetel van de vereniging is in België gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan kan beslissen om de statutaire zetel te verplaatsen naar een andere gemeente in het Vlaams Gewest.

De verplaatsing van de zetel moet worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

Artikel 4 – E-mailadres

De vereniging beschikt over het volgende e-mailadres info@tcfinlandia.be. Dit e-mailadres kan worden gewijzigd door het bestuursorgaan. Een dergelijke wijziging wordt zo snel mogelijk meegedeeld aan de leden en aan alle betrokkenen.

Alle mededelingen naar dit adres worden geacht geldig te zijn gebeurd in het kader van de uitvoering van deze statuten.

 

Artikel 5 – Identificatie van de vzw

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw, moet de vzw de volgende gegevens vermelden: 1°naam van de vzw, 2° rechtsvorm, voluit of afgekort, 3° volledig adres van de zetel, 4° ondernemingsnummer, 5° vermelding van “rechtspersonenregister” en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6° het e-mailadres en de website van de vzw.

 

DEEL II – BELANGELOOS DOEL EN MAATSCHAPPELIJK VOORWERP

 

Artikel 6 – Belangeloos doel van de vzw

De vereniging stelt zich tot doel:

 1. Opleiden van de leden van de vereniging in de tennissport.
 2. Het bevorderen van de tennissport door deelname aan tornooien, evenementen, exhibitiewedstrijden, begeleiding van de spelers, enz.
 3. Het organiseren, mede-organiseren en promoten van sportieve,socio cultureleen andere activiteiten in binnen-en buitenland. De vereniging kan deze activiteiten uitoefenen op het vlak van sport (al dan niet in competitieverband), animatie en ontspanning.

  De vereniging zet zich belangeloos in voor de bevordering van voormelde doel(en), en streeft hierbij geen rechtstreeks noch onrechtstreeks vermogensvoordeel na voor haar leden.

   

  Artikel 7 – Voorwerp: activiteiten van de vzw

  De activiteiten die de vereniging wenst uit te voeren zijn:

  – het ter beschikking stellen van haar faciliteiten voor recreatief en competitief tennis, inclusief lessen aan volwassenen en jeugd

  Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar belangeloos doel.

   

  DEEL III – LIDMAATSCHAP

   

  Artikel 8 – Twee soorten

  De vereniging telt twee soorten leden, enerzijds de effectieve leden (of ‘leden’), anderzijds toegetreden leden, dewelke navolgend uitvoerig zullen worden uiteengezet met vermelding van hun rechten en plichten.

  Artikel 9 – Effectieve leden

  De effectieve leden zijn de oprichters en elke persoon die later in die hoedanigheid wordt toegelaten.

  Enkel de effectieve leden beschikken over een stemrecht op de algemene vergadering en genieten de volheid van de rechten die door de wet en door deze statuten aan de leden worden toegekend. Het aantal effectieve leden is onbeperkt en mag niet kleiner zijn dan 3.

  Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als effectief lid.

  Een kandidaat-lid moet schriftelijk een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan.

  De beslissing om de kandidatuur te aanvaarden of te weigeren behoort toe aan de algemene vergadering. De beslissing van de algemene vergadering is zonder beroep en moet niet worden gemotiveerd. De beslissing wordt per gewone brief of per e-mail ter kennis gebracht van de kandidaat.

  De hoedanigheid van een effectief lid van de vereniging brengt van rechtswege de toetredeing mee tot deze statuten alsook de aanvaarding van hetgeen uiteengezet in het intern reglement, indien dit bestaat.

   

  Artikel 10 – Toegetreden leden

  De vereniging omvat ook toegetreden leden die de vereniging willen helpen of willen deelnemen aan de ontplooide activiteiten. De toegetreden leden verbinden zich ertoe deze statuten en het intern reglement van de vereniging na te leven.

  Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als toegetreden lid.

  De kandidaturen van de toegetreden leden worden gericht aan het bestuursorgaan.

  De toegetreden leden genieten enkel de rechten die hen uitdrukkelijk worden toegekend door deze statuten.

  Om als aangesloten lid te worden toegelaten, moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden:

  – het betalen van de ledenbijdrage

  – het naleven van het intern reglement van de vereniging

   

  Artikel 11 – Grensoverschrijdend gedrag

  Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag tov anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedrieigingen, initmidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

  Bij een inbruik op artikel 11 kan een aangesloten lid door de raad van bestuur uitgesloten worden van de club en dit conform artikel 14 van de statuten van de club.

   

  Artikel 12 – Ontslag

  Leden kunnen conform artikel 9:23 WVV op elk ogenblik uittreden als lid door een schriftelijke mededeling (per brief of per e-mail) te richten aan het bestuursorgaan. Het ontslag zal ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van ontvangst van dit schrijven.

  Conform artikel 9:3 WVV zal het bestuursorgaan binnen de wettelijk voorziene termijnen het nodige doen opdat het ledenregister volgens de regels van de kunst zal worden aangepast.

   

  Artikel 13 – Lid waarvan wordt geacht dat hij ontslagnemend is

  Wordt geacht ontslagnemend te zijn:

  – een lid dat zijn bijdragen niet betaalt binnen de maand na schriftelijke aanmaning;

  – een lid dat niet meer voldoet aan de voorwaarden voor zijn toelating en handelt in strijdt met het belangeloos doel en de activiteiten van de vereniging

  Het is aan de algemene vergadering om vast te stellen dat het lid als ontslagnemend wordt beschouwd.

   

  Artikel 14 – Uitsluiting

  De uitsluiting van een lid kan conform artikel 9:12, 7° WVV slechts worden uitgesproken door de algemene vergadering die ten minste 2/3 van de (aanwezige of vertegenwoordigde) leden verenigt en die beslist met een tweederdenmeerderheid van de uitgebracht stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

  De uitsluiting geschiedt conform artikel 9:23 WVV en moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting door de voorzitter van het bestuursorgaan. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de Algemene vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing betreffende de uitsluiting kan het bestuursorgaan het lidmaatschap van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag voorlopig schorsen.

  De uitsluiting van een toegetreden lid wordt beslist door de algemene vergadering.

   

  Artikel 15 – Verlies van hoedanigheid van lid

  De hoedanigheid van lid gaat automatisch verloren door het overlijden, onbekwaam verklaring of, indien het een rechtspersoon betreft, door een beslissing tot ontbinding, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, fusie, splitsing of door de nietigheid ervan.

   

  Artikel 16 – Afwezigheid van rechten

  Geen enkel lid, of de rechthebbenden van een oveleden lid of de rechthebbenden uit welke hoofde ook in alle gevallen waarin het lidmaatschap van rechtswege eindigt, kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. De uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

   

  Artikel 17 – Schorsing van rechten

  Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om de deelname van een lid aan de activiteiten en vergaderingen van de vereniging op te schorten tot de datum van de volgende algemene vergadering wanneer dit lid een houding heeft aangenomen die onverenigbaar is met de waarden van de vereniging of wanneer dit lid de belangen van de vereniging of haar leden ernstig heeft geschaad.

   

  Artikel 18 – Register

  Het bestuursorgaan houdt conform artikel 9:3 WVV op de zetel van de vereniging een ledenregister bij. De toelating, het ontslag en de uitsluiting worden vermeld in het ledenregister.

  Het bestuursorgaan houdt het ledenregister bij. Hij noteert onverwijld alle wijzigingen die hem ter kennis worden gebracht met betrekking tot de daarin vervatte inlichtingen.

   

  Artikel 19 – Rechten van de leden

  De leden kunnen het ledenregister raadplegen onder de voorwaarden voorzien in artikel 9: 3 WVV. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan waarmee zij een datum en tijdstip overeenkomen om het register te raadplegen. Het register kan niet worden verplaatst.

  Het lid kan op de zetel van de vereniging alle notulen en beslissingen raadplegen van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan of van de personen, al dan niet bekleed met een directiefunctie, die met een mandaat worden bekleed binnen of voor rekening van de vereniging, alsook alle boekhoudkundige documenten van de vereniging. Daartoe richt hij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan waarmee zij een datum en tijdstip overeenkomen om de documenten en stukken te raadplegen. Deze documenten mogen niet worden verplaatst.

   

  DEEL IV – BIJDRAGEN

   

  Artikel 20 – Financiering

  De leden en toegetreden leden zijn verplicht jaarlijks een bijdrage te betalen. Het bedrag van deze bijdrage wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 500 euro. De leden gaan uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging geen andere persoonlijke verplichting aan dan het betalen van de eventueel door hen verschuldigde jaarlijkse bijdrage.

  De algemene vergadering beslist over het hanteren van verschillende tarieven afhankelijk van o.a. 1° de periode van inschrijving, 2° een gezamenlijke inschrijving van leden met hetzelfde domicilie, 3° de leeftijd van het lid, enz.

   

  Artikel 21 – Niet-betaling

  Bij niet-betaling van de bijdragen stuurt het bestuursorgaan een herinnering per gewone brief of per e-mail.

  Indien het lid lid zijn bijdrage nog steeds niet heeft betaald binnen de maand na schriftelijke aanmaning, kan de algemene vergadering beslissen het lid ambtshalve als ontslagnemend te beschouwen.

  De vereniging zal haar beslissing schriftelijk ter kennis brengen van het lid per gewone brief of per e-mail.

  De algemene vergadering beslist over het nemen van gerechtelijke stappen ter invordering van de betaling van de bijdrage van het lid.

   

  DEEL V – ALGEMENE VERGADERING

   

  Artikel 22 – Organisatie

  De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens verhindering, door een door de voorzitter aangeduide bestuurder.

  De algemene vergadering beschikt over alle bevoegdheden die haar door de wet of door deze statuten worden verleend.

   

  Artikel 23. Deelname en vertegenwoordiging

  Elk lid wordt bijeengeroepen en heeft het recht te stemmen op de algemene vergadering.

  Elk lid kan zich conform artikel 9:15 WVV laten vertegenwoordigen door een ander lid dat houder is van een naar behoren ondertekende schriftelijke volmacht. Elk lid kan slechts houder zijn van één volmacht.

  Alle leden hebben gelijk stemrecht op de algemene vergadering, elk met één stem.

  De leden kunnen echter slechts deelnemen aan de stemmingen van de algemene vergadering indien zij in regel zijn met hun bijdragen. In dat geval worden hun stemmen voor de berekening van de meerderheden beschouwd als onthoudingen of als ongeldige of blanco stemmen.

   

  Artikel 24 – Frequentie

  De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen.

  Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen zodra het belang van de vereniging dit rechtvaardigt.

  De algemene vergadering moet conform artikel 9:13 WVV worden bijeengeroepen wanneer ten minste 1/5e van de leden hierom vragen.

   

  Artikel 25 – Oproeping en agenda

  De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan conform artikel 9:13 WVV bijeengeroepen per e-mail of per gewone brief die ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering per post of per e-mail wordt verstuurd.

  De oproeping bevat de agenda.

  Indien de algemene vergadering de rekeningen, begroting of, in voorkomend geval, het beheersverslag moet goedkeuren, zullen deze documenten bij de oproeping worden gevoegd.

  Elk voorstel ondertekend door een twintigste van de effectieve leden moet op de agenda worden geplaatst.

   

  Artikel 26 – Beraadslaging

  Buiten de gevallen waarin de wet een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist, beraadslaagt de vergadering geldig zodra de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

  Indien de algemene vergadering niet geldig heeft kunnen beraadslagen wegens de afwezigheid van meer dan de helft van de leden, kan een tweede oproeping worden verzonden opdat een andere algemene vergadering zou worden gehouden binnen een termijn van minstens 15 dagen. De tweede algemene vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

   

  Artikel 27 – Meerderheid

  De besluiten worden genomen met absolute meerderheid (50% plus één stem) van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waarin anders wordt beslist in de wet of in deze statuten.

  Ongeldige, blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheden.

  Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

   

  Artikel 28 – Agenda

  De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda zijn ingeschreven.

   

   Artikel 29 – Bijzondere meerderheid

  De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de statutenwijziging, de ontbinding, de fusie, de splitsing, de inbreng van algemeenheden, de uitsluiting van een lid of de omvorming van de vereniging overeenkomstig de door de wet bepaalde bepalingen.

  Indien een statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

   

  Artikel 30 – Notulen

  Elke vergadering maakt het voorwerp uit van een verslag, ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door ten minste één bestuurder, alsook door de leden van de vereniging die dit wensen.

  Deze notulen en hun bijlage worden in hun originele vorm bewaard in een speciaal register dat op de zetel wordt bijgehouden.

  Behoudens bijzondere delegatie door het bestuursorgaan worden de afschriften of uittreksels van deze notulen, voor te leggen in rechte of elders, ondertekend door een bestuurder. Deze afschriften of uittreksels worden verstrekt aan elk lid.

  Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de algemene vergadering.

   

  Artikel 31 – Bekendmaking

  Elke wijziging aan het uittreksel van de oprichtingsakte wordt onverwijld neergelegd op de girffie van de ondernemingsrechtbank, op de e-griffie (of in de toekomst op een ondernemingsloket) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de bepaling van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de uitvoeringsbesluiten ervan.

   

  Artikel 32 – Bevoegdheden

  De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet of deze statuten.

  De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen conform artikel 9:12 WVV uitsluitend door de algemene vergadering worden uitgeoefend:

  1. De wijziging van de statuten;
  2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele bezoldiging;
  3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele bezoldiging;
  4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de

  verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

  1. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
  2. De ontbinding van de vereniging;
  3. De uitsluiting van een lid;
  4. De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming

  of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

  1. Om een ‘inbreng om niet’ van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.

   

  DEEL VI – BESTUURSORGAAN

   

  Artikel 33 – Aanstelling van de bestuurders

  De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 10 bestuurders, verplicht leden van de vzw.

  Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het Bestuur bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het Bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het Bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

  De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor onbepaalde duur.

   

  Artikel 34 – Voorwaarden

  Om als bestuurder te worden toegelaten, moet de kandidaat voldoen aan volgende voorwaarde:

  – effectief lid zijn van de vzw

   

  Artikel 35 – Duur van het mandaat

  Het bestuurdersmandaat, ad nutum herroepbaar, is voorzien voor onbepaalde duur.

   

  Artikel 36 – Ontslag en coöptatie

  Elke bestuurder die ontslag wil nemen, moet zijn ontslag schriftelijk overmaken aan het bestuur.

  Bij het wegvallen van een mandaat als bestuurder kunnen de overblijvende bestuurders dit voorlopig invullen door een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien er geen bevestiging is, eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder afbreuk te doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van eht bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

   

  Artikel 36 – Verloning

  De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

  De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

   

  Artikel 37 – Aansprakelijkheid

  De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn tegenover de vereniging enkel aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

   

  Artikel 38 – Samenstelling bestuursorgaan

  Het Bestuur verdeelt onder zijn leden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, die de taken vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun aanstelling.

  Het Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.

  De secretaris zorgt voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen en het bijhouden van de registers.

  De penningmeester staat in voor het bijhouden van de rekeningen, de belastingaangifte, de formaliteiten voor de voldoening van de vermogensbelasting en de BTW en de neerlegging van de jaarrekening.

  In geval van tijdelijke verhindering van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester kan het bestuursorgaan een bestuurder aanstellen om hem tijdelijk te vervangen.

   

  Artikel 39 – Oproeping

  Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, in geval van verhindering, door een andere bestuurder. Het bestuursorgaan kan eveneens bijeenkomen op verzoek van twee bestuurders.

  De oproeping wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering per gewone brief of per e-mail verzonden of, indien het belang van de vereniging het vereist, binnen een kortere termijn.

   

  Artikel 40 – Beraadslaging en vertegenwoordiging

  De raad beraadslaagt geldig indien de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

  Elke bestuurder beschikt over één stem. De beslissingen van de raad worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

  Ongeldige, blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheden.

  Bij verdeling van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

  De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder die houder is van een naar behoren ondertekende schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan slechts een andere bestuurder vertegenwoordigen.

  Elke bestuurder heeft het recht zich op zijn kosten te laten bijstaan door een professioneel raadgever die onderworpen is aan een bij wet geregeld beroepsgeheim en deontologie zoals een bedrijfsrevisor, een accountant, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder.

   

  Artikel 41 – Tegenstrijdigheid van belangen

  Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

  De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.

  Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

   

  Artikel 42 – Notulen

  De beslissingen worden opgenomen in een bijzonder register met de notulen, ondertekend door minstens één bestuurder. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging.

   

  Artikel 43 – Bevoegdheden

  Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

  Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

  Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkom- stig artikel 2:32 WVV.

  De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw.

  Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.

   

  DEEL VII  – DELEGATIE EN VERTEGENWOORDIGING

   

  Artikel 44 – Delegatie van bevoegdheid

  Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

   

  Artikel 45. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur

  Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.

  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door één of meerdere bestuurders, die elk afzonderlijk kunnen handelen .

  Deze zullen tegenover derden geen voorafgaande beslissing en een volmacht van het bestuursorgaan moeten verantwoorden.

  Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

  Beperkingen op de bevoegdheden van het algemeen vertegenwoordigingsorgaan zijn niet tegenstelbaar aan derden.

  De rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, worden door het bestuursorgaan beslist en namens de vereniging ingesteld of ondersteund door de personen die overeenkomstig de statuten gemachtigd zijn.

   

  DEEL VIII – HET DAGELIJKS BESTUUR

   

  Artikel 46 – Het dagelijks bestuur

  Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen.

  Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.

  Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen gezamenlijk handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

  De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het Bestuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 500,00 euro te boven gaan. Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

  Het Bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

  De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

   

  Artikel 47 – Schenkingen

  De penningmeester, en bij zijn afwezigheid, om het even welke van de bestuurders, is bevoegd om de giften te ontvangen die werden toegekend ten gunste van de vereniging en, in voorkomend geval, om over te gaan tot alle stappen die vereist zijn om ze geldig te aanvaarden.

   

  DEEL IX – BOEKHOUDING EN BEGROTING

   

  Artikel 48. Boekjaar

  Het boekjaar van de vzw begint op 01/01 en eindigt op 31/12.

  De rekeningen van het voorbije boekjaar, de begroting voor het volgende boekjaar en, in voorkomend geval, het beheersverslag worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

   

  Artikel 49. Boekhouding

  De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

  Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

  Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

  De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

   

  Artikel 50. Controle van de rekeningen

  De vereniging kan de controle van de rekeningen toevertrouwen aan één of meerdere commissarissen of accountants, al dan niet lid van de vereniging.

   

  DEEL X – INTERN REGLEMENT

   

  Artikel 51 – Goedkeuring

  Behalve voor de domeinen waarin het WVV het verbiedt, kan de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan een intern reglement aannemen.

  De wijzigingen aan dit reglement kunnen slechts door de algemene vergadering worden beslist bij volstrekte meerderheid (50% plus één stem) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

   

  Artikel 52 – Bekendmaking

  Het intern reglement wordt uitgehangen op de zetel van de vereniging.

  Elk lid kan te allen tijde kosteloos een exemplaar van het intern reglement bekomen door een verzoek te richten aan het bestuursorgaan.

   

  DEEL XI – ONTBINDING EN VEREFFENING

   

  Artikel 53 – Vrijwillige ontbinding van de vzw

  De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

  De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.

  Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige vertegenwoordigde stemmen.

  In de vzw’s die één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2.110§2 WVV. Wanneer één van deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

  Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 1 vereffenaar, waarvan zij de opdracht omschrijft.

  Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig het WVV.

  Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

   

  Artikel 54 – Gerechtelijke ontbinding van de vzw

  De rechtbank kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het Openbaar Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de vzw als die niet in staat is haar verbintenissen na te komen, of als ze haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht, of als ze het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel schendt, of als ze in strijd handelt met het WVV of de openbare orde, of als ze in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of als ze niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen binnen de dertig dagen na goedkeuring ervan door de algemene vergadering, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten, of als ze minder dan twee leden telt.

   

  Artikel 55 – Bestemming van het nettoactief

  In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de vereniging duidt de algemene vergadering de bestemming aan die aan het nettoactief van het maatschappelijk vermogen moet worden gegeven. Dit nettoactief kan slechts worden aangewend voor een vzw, een private of openbare stichting of een internationale vereniging zonder winstoogmerk met gelijkaardige doelstellingen als de hare.

   

  Artikel 56 – Bekendmaking

  Elke beslissing met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de vereffening, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s), de beëindiging van de ontbinding, alsook de bestemming van het nettoactief wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig het WVV.

   

  DEEL XII – DIVERSE BEPALINGEN

   

  Artikel 57. Toepassing van het wetboek

  Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.

   

  Artikel 58. Bevoegdheidstoewijzing

  Elk geschil  met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk.