Intern reglement

T.C. Finlandia is aangesloten bij de tennis vlaanderen.
Om toegelaten te worden tot de vereniging betalen de leden een jaarlijkse bijdrage.
In deze bijdrage is het lidmaatschap bij de V.T.V. inbegrepen; d.w.z. ieder aangesloten lid is verzekerd en kan meedoen aan wedstrijden en tornooien ingericht door de tennis vlaanderen
Deze bijdragen kunnen betaald worden door overschrijving op rekeningnummer 738-0203951-79 van T.C. Finlandia – p/a Driemastenstraat 39 – 8560 Gullegem.   Na betaling van de lidmaatschapsbijdrage ontvangt ieder lid sleutel (WAARBORG 10€).

RESERVATIE TERREINEN & GEBRUIK ACCOMMODATIE
Men kan 1 uur vastleggen via  mail of telefonisch .

MAIL : naar jc@tcfinlandia.be of 0475/606198
Eén terrein is voorbehouden voor lessen.
Reservatie terreinen voor de jeugd:
– Gedurende de verlofperiodes zijn de terreinen te reserveren door de jeugd toegelaten tot 18u.; pas nadat men na 18u vaststelt dat een terrein onbezet blijft mag een schoolgaand lid spelen. Een schoolgaand lid mag wel spelen na 18u. op voorwaarde dat zijn medespeler een niet-schoolgaand lid is.
– Gedurende de verlofperiode mag een niet-schoolgaand lid reserveren gedurende de dag.
– Een jobstudent wordt niet bij de schoolgaande jeugd gerekend.
– Een niet-lid mag enkel spelen met een aangesloten lid en dit nadat hij zijn bijdrage van € 15/uur betaald heeft aan Jean-Claude Van Haverbeke .
BIJ HET NIET BETALEN IS HET MEDESPELEND LID IN FOUT EN WORDT VERANTWOORDELIJK GESTELD VOOR HET NIET NALEVEN VAN HET REGLEMENT.
Wanneer de spelers 10 min. na het gereserveerde uur niet komen opdagen, verliezen zij hun reservatie en mag er voor de rest van het uur gespeeld worden door een andere groep.

Afspraken worden best tijdens de eerste les vastgelegd voor de ganse cursus. Wij passen ons graag aan uw mogelijkheden aan maar vragen om wijzigingen of annuleringen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les te melden.   Afspraken die later worden geannuleerd worden  aangerekend.  Jeugd kunnen verloren les inhalen met andere groep af te spreken met de trainer voor dag en uur .

Vragen kunnen gesteld worden onmiddellijk bij aanvang van de les.   Het is goed om voordien de vraag per mail naar ons door te sturen. Na  de les kunnen er geen extra vragen meer beantwoord worden omdat de  volgende klant ook op tijd met zijn of haar les moet kunnen beginnen.   Er is geen mogelijkheid tot betaling met creditkaarten.

Tennisuitrusting
Tenniskledij is verplicht. Bij warm weer is het niet toegelaten te spelen zonder shirt. Tennispantoffels met vlakke zolen zijn strikt noodzakelijk, ( geen loopschoenen).

Orde en netheid
Iedereen moet zorg dragen voor orde en netheid op en rond de terreinen. Papier en allerhande afval niet op de terreinen achterlaten, maar in de daartoe voorziene vuilnisbakken. Glazen en ander leeggoed moeten terug afgegeven worden in het clubhuis. De kleedkamers in propere toestand houden (o.a. schoenen buiten uit doen).

Onderhoud terreinen
Na iedere speelbeurt zal men het terrein vegen met het beschikbare sleepnet en indien nodig besproeien.

Bestemming van de terreinen
De terreinen zijn uitsluitend voorbehouden voor het uitoefenen van de tennissport van leden en of niet-leden met een geldig ticket. Het bestuur kan de terreinen ter beschikking stellen aan manifestaties, scholen of verenigingen mits dit voorafgaandelijk schriftelijk werd aangevraagd.

Voorrang voor tornooien, interclub ontmoetingen,…
Het bestuur kan voor diverse ontmoetingen (o.a. tornooien en interclub ontmoetingen) de terreinreservering blokkeren. Het eigen tornooi, interclub ontmoeting en wedstrijden voor het clubkampioenschap hebben voorrang.
Na iedere tennisbeurt moet het terrein door de spelers gesleept & eventueel besproeid worden.
Het reservatielokaal, kleedkamers, Clubhouse … dienen steeds net en ordevol achtergelaten te worden.
Onze terreinen zijn afgesloten met een omheining. Leden moeten m.a.w. een sleutel hebben om de terreinen te kunnen gebruiken. Hiervoor wordt een eenmalige waarborg gevraagd van 10 euro. Wie later geen lid meer wordt, kan deze bijdrage terugkrijgen bij teruggave van de sleutel.
Het is verboden zijn sleutel door te geven aan een niet-lid.
Bij vaststelling van het niet naleven van het reglement kan de algemene vergadering beslissen betreffend lid uit te sluiten.

VERZEKERING : POLIS SPORTONGEVALLEN

Enkel van toepassing indien de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is betaald.

1. Burgerlijke aansprakelijkheid.
1.1 De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden welke tijdens de verzekerde activiteiten ten last kan gelegd worden van :
• de bij VTV aangesloten clubs
• het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials
• de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringsnemer
• de spelers en scheidsrechters
• de ouders van minderjarige kinderen voor zover ze voor hun kinderen aansprakelijk worden gehouden.
Het betreft een dekking voor alle materiële en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende activiteiten.
• vriendschappelijke en andere wedstrijden.
• kampioenschappen en tornooien
• andere activiteiten zoals feesten voor de leden, bals, ed
1.2 Is o.m. uitgesloten van dekking burgerlijke aansprakelijkheid :
• schade veroorzaakt door een aansprakelijke van minstens 16 jaar oud welke schade heeft veroorzaakt met opzet en elke schade veroorzaakt ingevolge dronkenschap.
• schade aan materieel, kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van de leden behalve van scheidsrechters en offïcials in functie.
1.3 Verleende waarborgen :
• lichamelijk schade : 5.000.000 euro
• materiële schade : 620.000 euro
2. Burgerlijke en straf rechterlijke verdedigingskosten
Voor zover de verzekeraar gehouden is tot dekking, neemt hij de verplichting op zich de verdedigingskosten op zich te nemen uit hoofde van iedere burgerlijke of straf rechterlijke rechtspleging tegen de clubs of tegen de leden.
De dekking betreft de kosten van advocaat, experts en procedure. Zij is beperkt tot 12.500 euro.
3. Verzekering tegen lichamelijke ongevallen
3.1 Omschrijving van het verzekerde ongeval
Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, “ een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer”.
Zijn alzo o.m. verzekerd :
• Ziekte of infectie ten gevolge van het ongeval
• Zonnesteek
• Beten van dieren of insecten
• Gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk
• En plots manifesteren zoals hernia’s, liesbreuken, spierscheuringen,
• Verrekkingen en verstuikingen.
3.2 Gedekte kosten
Geneeskundige kosten zoals deze van geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, radiografie, orthopedie, prothese, fysiotherapie,…
Tandprothese: met een maximum van 500 euro per ongeval en 125 euro per tand
Apothekerskosten en kosten van gipsen met een maximum van 620 euro.
Begrafenis
Vervoer van het slachtoffer.
De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tor maximaal 100% van het geldende RIZIV-barema.
3.3 Vaste vergoedingen
In geval door het lichamelijk ongeval tijdens de verzekerde activiteiten de dood wordt veroorzaakt of een invaliditeit, verzekert de maatschappij de uitbetaling van een kapitaal :
• In geval van overlijden binnen de drie jaar van het ongeval 7500 euro
• In geval van tijdelijke invaliditeit en totale ongeschiktheid tot het uitoefenen van de normale beroepsbezigheden : 25 euro per dag tot twee jaar na het ongeval bij werkelijk verlies van inkomen en bij gebrek aan enige uitkering op basis van de RIZIV-wetgeving.
• In geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer tot maximaal 65 jaar wordt een kapitaal uitbetaald a rato van de graad van de invaliditeit tussen 1 en 50% 15.000 euro en boven de 50% 30.000 euro
3.4 Uitsluitingen
Is uitgesloten van de verzekering, de vrijwillige verminking van het slachtoffer of de schade aan zichzelf veroorzaakt door dronkenschap.
4. Aangifte van het schadegeval
De aangifte dient te gebeuren binnen de acht dagen na het ongeval bij de club waar het ongeval zich heeft voorgedaan.
De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte buiten de termijn doch redelijkerwijze zo snel mogelijk is gebeurd.
De aangifte dient gedateerd te zijn, ondertekend met de vermelding van de omstandigheden van het ongeval. Bij de aangifte dient een medisch attest gevoegd.